บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2535 ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อผลิตสารตัวทำละลายสำหรับอุตสาหกรรมกาวและสี น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา
ต่อมาเมื่อปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยความตั้งใจของ ดร. แสวง บุญญาสุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในความทุ่มเทวิจัย และพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศและผลักดันภาคเกษตรในการนำไขปาล์มมาเป็นวัตถุดิบ
ปัจจุบันครอบครัว นิตยา-แสวง บุญญาสุวัฒน์ ได้เข้ามาเป็นกรรมการบริหารบริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ภายใต้วิสัยทัศน์  “การพัฒนาของเสียให้เป็นทรัพยากรที่ล้ำค่า โดยมุ่งเน้นการนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และของเสียจากโรงงานต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ตามแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติควบคู่ไปกับการ รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคม

วิสัยทัศน์

การพัฒนาของเสียให้เป็นทรัพยากรที่ล้ำค่า

พันธกิจ

เป็นองค์กรที่สร้างความมั่นคงทางพลังงาน รักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่มุ่งให้ความสำคัญต่อสังคมอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

คุณธรรมสำคัญกว่าความเก่ง